FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आधारित अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/03/2022 - 11:53 PDF icon कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आधारित अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 11/24/2021 - 07:56 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
मदाने गाउँपालिका शिक्षा नियामावली ७९-८० 07/20/2021 - 15:27 PDF icon मदाने गाउँपालिका शिक्षा नियामावली २०७८.pdf
मदाने गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७८ ७९-८० 07/20/2021 - 15:25 PDF icon मदाने गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७८.pdf
मदाने गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सपुररवेक्षण सलमलतको काययसञ्चािन काययलवलध, २०७८ ७७/७८ 05/31/2021 - 12:15 PDF icon मदाने गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 05/29/2021 - 12:22 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
मदाने गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/29/2021 - 12:21 PDF icon मदाने गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
मदाने गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/20/2021 - 12:19 PDF icon मदाने गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ .pdf
स्वास्थ उपचार विशेष सहयोग कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 12:23 PDF icon स्वास्थ उपचार विशेष सहयोग कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
मदाने गाउँपालिका व्यवसायिक कृषि ऋणको लागि व्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/20/2020 - 11:57 PDF icon मदाने गाउँपालिका व्यवसायिक कृषि ऋणको लागि व्याज अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि.pdf

Pages