FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

व्यवसाय दर्ता गर्दा आवस्यक कागजपत्र हरु:

 • नागरिताको प्रतिलिपि
 • २ पर्ती फोटो
 • कर चुक्ता परमाणपत्र
 • उद्योग बाणिज्य मा दर्ता भएको परमाण पत्र
 • स्थायी लेखा नम्बर
 • वडा कार्यालयको सिफारिस

जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाउन आवश्यक कागज पत्रहरु:

 • निबेदन
 • नागरिताको प्रतिलिपि
 • दुई पार्टी PP size फोटो
 • ६० बर्ष उमेर पुगेको हुनु पर्ने

योजनाको भुक्तानी लिन आउदा चाहिने कागज पत्र हरु :

 • रकम र योजना खुल्ने निवेदन
 • प्राविधिक स्टिमेट (लागत अनुमान)
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन (प्राविधिकबाट)
 • नापी किताब र योजना किताब
 • खर्चको सम्पूर्ण व्यहोरा देखिने बिल भरपाईहरु (रु२० हजार माथिको बिलमा अनिवार्य भ्याट बिल हुनुपर्ने)
 • उपभोक्ता समितिको बैठकका निर्णयका प्रतिलिपीहरु र रकम भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रतिलिपि
 • योजनाको प्रष्ट देखिने फोटोहरु
 • अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
 • आयोजनामा लागेको खर्च सार्वजनिक सुनुवाई गरेको प्रतिलिपि (सामाजिक परीक्षण, जनलेखा परीक्षण प्रतिवेदन)
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश
 • ढुवानी गर्दा गाडीमार्फत गरेको भए सो गाडीको ब्लुबुक र सवारी चालकको लाइसेन्सको प्रतिलिपी
 • डोजर/स्काभेटर मार्फत काम गरेको भए डोजर प्रयोग गर्नुपर्नाको कारण सहित कार्यपालिकाको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त पत्रका साथमा ब्लुबुक र चालकको लाइसेन्सको प्रतिलिपि
 • रु.१,००,०००।- (एक लाख) भन्दा बढी रकमको डोजर/स्काभेटर मार्फत काम गरेको भए कम्तिमा ३ वटा डोजर/स्काभेटरको कोेटेशन मार्फत घटाघटको आधारमा छनौट गरेको  हुनुपर्नेछ ।