FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

दैवी प्रकोप तथा प्राकृतिक प्रकोप पिडितहरुले राहत लिन आउँदा चाहिने कागजपत्रहरु

दस्तावेज: 

योजनाको रकम भुक्तानी लिन आउँदा चाहिने कागजातहरु

  • रकम र योजना खुल्ने निवेदन
  • प्राविधिक स्टिमेट (लागत अनुमान)
  • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन (प्राविधिकबाट)
  • नापी किताब र योजना किताब
  • खर्चको सम्पूर्ण व्यहोरा देखिने बिल भरपाईहरु (रु२० हजार माथिको बिलमा अनिवार्य भ्याट बिल हुनुपर्ने)

Pages