FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट

आज मिति २०७५/०३/१३ गते बसेको मदाने गाउँपालिकाको गाउँ सभाले  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि विभिन्न शीर्षकमा ३४,७७,४१,००० (चौतीस करोड सतहत्तर लाख एकचालीस हजार ) बजेट विनियोजन गरेको छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: